ІІ-86 Средногорци – Рудозем


”Реконструкция на път ІІ-86 Средногорци – Рудозем, участък от км 125+727,46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660 и реконструкция на водопровод от 126+710 до км 126+770”

Участък 1 от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660

”Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІ-86 Средногорци – Рудозем, участък от км 129+660 до км 132+920”


Участък 2 от км 129+660 до км 132+920

Проектът е включен към Програма „INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“, финансиран със средства от структурните фондове на ЕС и републиканския бюджет и предвижда на път ІІ-86 Средногорци – Рудозем, участък от км 125+727,46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660 и реконструкция на водопровод от 126+710 до км 126+770 (участък 1) и основен ремонт (рехабилитация) на път ІІ-86 Средногорци – Рудозем, участък от км 129+660 до км 132+920 (участък 2).

Път II-86 заема особено място в републиканската пътна инфраструктура. Той е единственната транспортна артерия, свързваща централната част на страната със Смолянска област. Паралелно с голямото тежкотоварно движение, осъществяващо всички транспортни услуги за Смолянска област, се осъществява и голямо туристическо движение към курортен комплекс Пампорово и изграждащите се нови курортни селища. Същият представлява част от направление Север-Юг и е част от транспортния коридор свързващ централната част на Република България с Република Гърция (Пловдив, Асеновград, Чепеларе, Смолян, Рудозем, ГКПП „Елидже”, Ксанти).

Изпълнител: ДЗЗД „РУДОЗЕМ ГФ 2016”

Проектант: „Илия Бурда” ЕООД, София

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СН: 183 812,00 лв (без ДДС)